Elite Vintage Tin - White, Orange, Pink, Yellow Floral Design